Flyboy.hu
portál igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a www.flyboy.hu (a továbbiakban: Honlap) elérhető weboldalon vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Az ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben az ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.
Az ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló között létrejövő szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

A szerződés nyelve magyar vagy angol.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Szolgáltató adatai
Cégnév: FlyBoy Hungary Kft.
Székhely: 1106 Budapest Pilisi u 30.
Telefon: +36 30 565 7009
E-mail: info@flyboy.hu
Adószám: 23942648-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-209246
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: Ker és Hitelbank Zrt.
10400126-50526780-49751007

1. A honlapon folytatott tevékenység
A Honlapon keresztül a Szolgáltató a repüléssel összefüggő utazási lehetőségek “hirdetés”-ét végzi, melyhez biztosítja a hírdető (vásárló) szamára a honlap használatát.

2. Felhasználási feltételek
2.1 Felelősség
Vásárló (hírdető) a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

2.1 ÁSZF Vásárló általi megsértésének következményei
Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Vásárló megsérti az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.

2.3 Engedményezés és jogátruházás
A Szolgáltató részére az engedményezés és jogátruházás lehetősége nem nyílik meg, ugyanis nem merül fel olyan tényező amely azt megalapozná. (Ugyanis a hirdető előre fizetés után veheti csak igénybe a honlap szolgáltatásait …)
A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult az ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

2.4 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
Az ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.flyboy.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

3. A honlapon történő vásárlás
3.1 Regisztráció I. A Honlapon történő hírdetési lehetőség vásárlásának feltétele az érvényes regisztráció.
Vásárló (hírdető) és egyben a weboldal sajátosságaiból eredően az ott regisztráló pilóta, ha regisztrálni szeretne, akkor a „Pilóta Regisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Mentés” gombra kattintást követően tud.
A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Becenév
– Telefonszám
– E-mail cím
– Jelszó

Repüléshez kapcsolódó adatok közül:

– Szakszolgálati engedély típusa, érvényessége
– Egészségügyi alkalmassági érvényessége
– Elmúlt 12 hónap repült ideje, repült géptípus

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a Honlap tetején található „Fiókom” menüpont alatt a “Pilóta” almenüponton belül a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó)tud belépni a létrehozott fiókjába. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Honlap elmentse a bejelentkezését és a következő alkalommal ne kelljen újra kitölteni a bejelentkezési adatokat. Ezt a „Emlékezz rám” lehetőség kiválasztásával teheti meg.
Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info [kukac] flyboy.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2 Regisztráció II.

A Honlapon utasként történő helyfoglalás szintén regisztrációhoz kötött.
A helyfoglalás céljából és egyben a weboldal sajátosságaiból eredően az ott regisztráló utasregisztrálni szeretne, akkor az „UtasRegisztráció” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Mentés” gombra kattintást követően tud.

A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:
– Vezetéknév
– Keresztnév
– E-mail cím
– Jelszó
– Személyi igazolvány szám
– Telefonszám
– Testsúly (kg)
– Valamint meg kell jelőlnie, hogy tudomásul veszi, hogy költségmegosztásos repülésen vesz részt, a szabályokat ismeri és elfogadja
A sikeres regisztrációt követően, Utas a Honlap tetején található „Fiókom” menüpont alatt az “Utas” almenüponton belül a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó)tud belépni a létrehozott fiókjába. Az utasnak lehetősége van arra, hogy a Honlap elmentse a bejelentkezését és a következő alkalommal ne kelljen újra kitölteni a bejelentkezési adatokat. Ezt a „Emlékezz rám” lehetőség kiválasztásával teheti meg.
Az utas jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info [kukac] flyboy.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az utas felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az utas a felelős. Amennyiben az utas tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Az utas vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3 Megrendelés
A Honlapon keresztül a Vásárló (hírdető) megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett “hirdetői csomagok” közűl választva.
Három különböző hirdetői csomag kerül felkínálásra különböző kedvezmények megjelölése mellett.Alap ár egy db hírdetés megjelentetése esetén 500-Ft/db és a legkisebb megvásárolható csomag 10 db hírdetési lehetőséget tartalmaz (tekintettel a feldolgozáshoz szükséges adminisztrációs feladatok menniységére)

1./ Cikkszam: csomag_1, Kategória: Pilóta csomagajánlatok, Címke: alap hírdetési csomag, Leírás: alap csomag tartalma alap esetben 10 db hírdetési lehetőség feladása, de most 12 db hírdetést adhatsz fel! A csomag ára: 5.000-Ft
2./Cikkszam: csomag_2, Kategória: Pilóta csomagajánlatok, Címke: haladó hirdetési csomag, Leírás: a haladó csomag tartalma alap esetben 20 db hirdetési lehetőség feladása, de most 24 db hirdetést adhatsz fel! A csomag ára: 10.000-Ft
3./Cikkszam: csomag_3, Kategória: Pilóta csomagajánlatok, Címke: prémium hirdetési csomag, Leírás: a prémium csomag tartalma alap esetben 30 db hirdetési lehetőség feladása, de most 35 db hirdetést adhatsz fel! A csomag ára: 15.000-Ft
Vásárló (hirdető) a Honlapon megrendelhető, három kategóriába rendezett hirdetői csomagok között válogatva, valamelyikére kattintást követően választhatja ki a megrendelni kívánt hirdetői csomagot.
Vásárló hírdető a megrendelni kívánt hirdetői csomag részletes jellemzőiről, áráról, a kiválasztott hirdetői csomag sorszámára történő kattintást követően tájékozódhat.
Vásárló hírdető a hírdetői csomag jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba vele” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
Ha a Vásárló hírdető a „Kosárba rakom” gombra kattint, akkor a terméket mintegy lefoglalja. Ez azt jelenti, hogy a termék 1 órás időtartamban a kosárban marad, várva a megjelőlt vételár kiegyenlítését.
A kosár tartalmát (a kiválasztott hirdetői csomag darabszámát, és a megrendelés összegét) Vásárló hírdető, a kurzort, a Honlap jobb oldalán, a “Kosár” ikonra mozgatva ellenőrizheti. A kosár ikonra kattintva Vásárló hírdetőt a Kosár felületre navigálja a Honlap.
A kosár felületen a Vásárló hírdető részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett hírdetői csomag(ok) listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét.
Ezen a felületen a Vásárló hírdető még bármikor módosítani tud kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „Törlés” gombra kattintva.
A „Folytatom a vásárlást” gombra kattintva Vásárló hírdetőt a Honlap visszanavigálja a kezdőoldalra, ahol Vásárló hírdető folytathatja a Honlapon történő böngészést.
A „Tovább” gombra kattintással Vásárló hírdető folytathatja a megrendelését a Honlapon.
Ha a Vásárló hírdető regisztrált korábban a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, akkor jogosult a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni. („Elfelejtettem a jelszavamat”)
A megjelenő felületen a Vásárló hírdetőnek kötelezően meg kell adnia a Számlázási adatokat.
– Vezetéknév
– Keresztnév
– Cégnév (cég esetén)
– Adószám (cég esetén)
– Ország
– Irányítószám
– Város
– Utca, házszám

A „Tovább” gombra kattintva a Vásárlónak ki kell választania a fizetési módot és ismételten a ”Tovább” gombra kattintva a Vásárlót az adatellenőrző felületre navigálja a Honlap.
Az összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket (hírdetői csomagot), annak árát, az általa választott fizetésimódot.
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
Az oldal alján található „ megrendelem” gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is, értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.
A rendelés feladása tehát a „megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
A megrendelésének állapotát a regisztrált Vásárló a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Fiókom” feliratra kattintást követően “Korábbi rendeléseim” menüpont alatt. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

3.4 Termékek ára
A Honlapon megjelenített hírdetői csomagok vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a hírdetői csomag közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a hírdetői csomagot a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a hírdetői csomag valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a hírdetői csomagot vagy sem.
3.5 Adatbeviteli hibák javítása
Vásárló hírdetőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. törlés a kosárból a ”Törlés” feliratra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz hírdetői csomag elhelyezése a kosárban, majd annak törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.6 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Vásárló hírdető által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül megvizsgálja, többek között, hogy annak vételára kiegyenlítésre került e, majd engedélyezi vagy megtagadja a felület használatát a vásárló hírdető részére.
Ha Vásárló hírdető rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és utólag hibát vesz észre a szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
Vásárló hírdető mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó engedélyt.
E visszaigazolás (elfogadás) a Szolgáltató részéről a Vásárló hírdető által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.7 Fizetés
3.7.1. Fizetés bankkártyával Bairon-on keresztül:

MIT JELENT A BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod

  • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
  • Visa vagy Electron bankkártyádat
  • Amex bankkártyádat

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltöltött Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem.

A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

A Honlapon a megrendelési folyamat során a fizetéshez érve a Vásárlónak a fizetéshez meg kell adnia a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CW kódját.
Az adatok bevitele után a „Fizetés” gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció.
A fizetési rendszer jelenleg 4 féle kártyát tud elfogadni. Fizetésre alkalmas bankkártyák a Visa, Visa Electron, MasterCard és a MasterCard Maestro. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon.

A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

3.7.2. Fizetés PayPal-on keresztül: PayPal-on keresztül két féleképen tud a Vásárló fizetni.
Ha a Vásárló rendelkezik PayPal fiókkal, akkor a fiókba történő bejelentkezést követően, a PayPal számlán lévő összeg felhasználásával kitudja egyenlíteni a megrendelésének végösszegét.
Ha a Vásárló nem rendelkezik PayPal fiókkal és számlával, az nem akadálya a megrendelés kifizetésének. Ez esetben ugyanis a Vásárlónak ki kell választania, hogy kártyával kíván fizetni. Megjelenik a fizetési felület, ahol szükséges megadnia a nevét, a kártya számát, fajtáját, a lejárat dátumát, CW kódot, a számlázási címet illetve telefonszámát. Ha a Vásárló ezen adatokat megadta, akkor az „Agree &Pay” gombra kattintva kitudja fizetni megrendelését.
Elfogadott bankártyák: Visa (Verified by Visa), Visa Electron, Master Card (Master Card Secure Code), V-Pay, JCB és Maestro kártyákkal.

3.8 Számla
Szolgáltató a megrendelt hirdetői csomagról a Vásárló hírdető részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre e-számlát küldd.

3.9 A kifizetett hírdetői csomag átadása:
A megrendelt és kifizetett hírdetői csomaghoz a szolgáltató megadja az online hozzáférést, mellyel teljesültnek tekintjük a szerződésben vállalt kötelezettséget.

4. A digitális adattartalom működése, Műszaki védelmi intézkedések, Hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás
Szolgáltató a Honlap 95%-os rendelkezésre állását garantáljaéves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárló hírdetőt és Utast a Honlapon.
A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.
A Honlap aDotroll KFT szerverein fut.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vagy Utas vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

5. Jogérvényesítési lehetőségek
5.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.
Szolgáltató a szóbeli panaszt , amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.
Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

5.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Bírósági eljárás kezdeményezése
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
– Bírósági eljárás kezdeményezése.

6. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

7. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége
Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi az ÁSZF alapján létrejött szerződés érvénytelenségét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.
Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:2018.04.01.